Việt Nam: định mức chuyển tiền ra ngoại quốc

by Vy Trần

Từ ngày 15-2, các cá nhân tổ chức chuyển ngọai tệ ra ngoại quốc chỉ được chuyển tối da 50.000 USD/lần, theo thông tư số 20 của Ngan hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 20 quy định: nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra ngoại quốc bao gồm ngoại tệ trên tài khoản thanh toán; tiền gởi có kỳ hạn bằng ngoại tệ; ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

 Việc mua, chuyển, mang ngoại tệ do người cư trú là công dân Việt Nam hoặc người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập thực hiện. Việc chữa bệnh ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép phù hợp với quy định của pháp luật. Ngân hàng được phép cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra ngoại quốc khi xuất cảnh, nhập cảnh.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights