Một bài thơ kỳ lạ

by Vy Trần

Một bài thơ kỳ lạ được chia sẻ từ nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học (Đinh Trọng Hiếu) từ Paris đăng trên Khuôn Mặt Văn Nghệ.

Bài thơ cho thấy càng đọc càng thấy tiếng Việt của chúng ta thật tuyệt vời!

Bài thơ gốc:

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ ɾượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Đọc ngược bài gốc từ dưới lên:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén ɾượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta

Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược về bên trái từ dưới lên trên:

(Sẽ là 1 bài thơ ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)

Cảnh Xuân ánh sáng ngời

Thơ ɾượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương Xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười

Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên trên:

(Sẽ là 1 bài thơ ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)

Mắt ai bóng thướt tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc Xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén ɾượu thơ vui thú

Ánh Xuân cảnh mến ta

Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc:

Ta mến cảnh Xuân

Thú vui thơ ɾượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương Xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai

Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên:

Cười mỉm mắt ai

Bổng trầm đàn hát

Người đông bến đợi

Sóng lặng sông chờ

Tươi thắm sắc Xuân

Biếc xanh cành trúc

Vơi đầy chén ɾượu

Ngời sáng ánh Xuân

Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc:

Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

Mắt mỉm cười

Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên:

Bóng thướt tha

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược

Khách lại qua

Hương quyện lá

Giậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta.

Thật là kỳ diệu !!

Đến nay, vẫn chưa tìm ra tác giả bài thơ này là ai!? nhưng có lẽ đây là một tuyệt tác mà khi đọc xong chúng ta vô cùng khâm phục sự tιnh tế và cách sử dụng từ ngữ của tác giả.

Ta lại càng thêm yêu quý trân trọng để giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt. Vậy mà, vẫn có người còn bày ra những thứ cải tiến (cải lùi) nhảm nhí, nó không mang lại lợi ích gì về mặt tιпҺ thần mà chỉ cốt muốn phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt. Bởi vì tiếng Việt chính là cái hồn của dân tộc Việt là di sản văn hóa được bao đời tổ tiên ta gìn giữ để lại cho con cháu chúng ta đến muôn đời.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights