Afghanistan: Nữ sinh không được thi đại học

by Vy Trần

Đây là lịnh mới nhứt của chánh quyền Afghanistan do Taliban điều hành. Bộ giáo dục-dại học của quốc gia nầy đã gởi một bức thư tới các cơ sở giáo dục thông báo việc không cho phép nữ sinh thi đại học và nhấn mạnh chánh sách hạn chế phụ nữ học đại học.

kỳ thi tuyển vào đại học ở Afghanistan sẽ diễn ra vào tháng 2 sắp tới. Thư của Bộ cho biết sẽ có biện pháp “pháp lý” đối với những cơ sở giáo dục không tuân thủ. Lịnh nầy cũng khiến các nữ sinh viên ở nước nầy tuyệt vọng. Ở các cỗng trường đại học Kabul đều có các tay súng Taliban canh giữ, họ đuổi tất cả các nữ sinh viên muốn vào trường học.

Tháng 12-2022, Bộ nầy đã không cho phép nữ sinh viên đến trường. Sau đó, chánh quyền cũng ngăn cấm các nữ nhân viên của các tổ chức phi chánh phủ đi làm. Những hạn chế phụ nữ trong làm việc và học hành của chánh quyền Taliban đã bị quốc tế lên án.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights