Sài Gòn: Cấp quận được quyết định dự án đầu tư đến 120 tỉ đồng

by Vy Trần

Ngày 24-5, Chủ tịch ủy ban thành phố Sài Gòn đã ban hành quyết định quyền hạn thực hiện dự án đầu tư công. Theo đó chủ tịch quận, huyện được quyết định dự án công dưới 45 tỉ đến 120 tỉ đồng.

Theo quyết định này, thành phố ủy quyền cho cấp quận được quyết định các dự án đầu tư công nhóm C, trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng. Thời hạn ủy quyền từ ngày 29-5-2023 đến hết 31-12-2025.

Ngoài nội dung ủy quyền, thành phố còn quyết định sửa đổi nguyên tắc chọn cơ quan được quyền lập hồ sơ thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công.

Nếu dự án đầu tư công nhóm B, C thuộc thẩm quyền thì chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công mà không phải thông qua cơ quan khác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi và kinh tế kỹ thuật…

Đáng chú ý, các dự án dù thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cũng không phải thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi như trước đây, trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do chủ tịch UBND thành phố thành lập.

Dự án đầu tư công nhóm A gồm các công trình tổng chi phí từ 800 tỉ đến hơn 2.300 tỉ đồng, nhóm B từ 45 tỉ đồng đến dưới 2.300 tỉ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỉ đến dưới 120 tỉ đồng. Dự án nhóm A và B, thẩm quyền quyết định đầu tư từ cấp thành phố trở lên. Các dự án có thể gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, y tế, giáo dục…

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights