Garden Grove gia hạn tiếp tục tuyển ủy viên các ủy ban thành phố

by TYTNT

Thành Phố Garden Grove gia hạn thời gian nhận đơn tuyển ủy viên các ủy ban thành phố (non-compensated commissioners.)

Các ủy viên đóng vai trò cố vấn và đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Thành phố Garden Grove. Đây là công việc thiện nguyện, những ứng cử viên phải là cư dân sống trong Garden Grove và có đăng ký đi bầu. Người ủy viên sẽ phục vụ nhiệm kỳ trong hai năm, thường xuyên tham dự các cuộc họp theo lịch trình. Hạn chót nộp đơn được gia hạn đến Thứ Hai, ngày 27 tháng Hai, 2023.

Mẫu đơn có sẵn trên trang mạng online của Thành phố tại ggcity.org/commissions /applications. Hoặc các ứng cử viên cũng có thể tới lấy đơn tại văn phòng Thư ký Thành phố, lầu 2, trong City Hall, địa chỉ 11222 tháng Hai, 2023.

Sau đây là những chức vụ ủy viên mà Thành phố đang cần:

– Hội đồng cứu xét khiếu nại (Administrative Board of Appeals – 5 thành viên)
– Ủy ban phát triển và duy trì khu phố (Neighborhood Improvement and Conservation – 7 thành viên)
– Ủy ban đặc trách khu trung tâm downtown (Downtown Commission – 7 thành viên)
– Ủy ban quy hoạch (Planning Commission – 7 thành viên)
– Ủy ban về giao thông (Traffic Commission – 7 thành viên)
– Ủy ban Dự luật O (Measure O Commission – 7 thành viên)

Để biết thêm thông tin, liên lạc Thư Ký Thành phố (City Clerk’s office) tại (714) 741-5040.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights